Accés a l'eGiosAccés a l'eWiseContacta amb nosaltresCastellanoEnglish

Inici > Temes/Notícies > Criteris de qualitat

Criteris generals de qualitat de les obres de canalització en rasa a Barcelona


(11/12/2007)
ABANS DE COMENÇAR L’OBRA:

 • Constatar que la durada prevista a l’assenyalament d’una obra és la correcta i que aquesta es pot realitzar en el termini establert, amb els mitjans disponibles (humans, materials i maquinària).

 • Planificar l’obra abans d’iniciar els treballs, per establir les zones d’apilament, els passos de vianants i l’estratègia a seguir.

EN EL MOMENT D’INICIAR L’OBRA:

 • Col·locació correcta d’etiquetes:
  L’obra ha de estar identificada amb les etiquetes normalitzades corresponents. S’han de col·locar repartides uniformement i visibles a tot el perímetre de l’obra, en un nombre igual o superior a una cada 10 metres.

 • Situació de la caseta:
  La ubicació de la caseta ha de ser escollida de tal forma que no interfereixi amb el pas de vianants o vehicles. Ha de mantenir-se en bon estat, eliminant pintades, publicitat o qualsevol altre element que deteriori el seu estat original. S’ha de tenir cura, especialment, que no tingui arestes vives que puguin produir ferides.

 • Senyals indicant la presència d’obres:
  Si l’obra afecta la calçada, s’han de col·locar les senyals corresponents de presència d’obres i d’estretament de calçada. Aquests senyals s’han de col·locar 25 m abans d’on comença l’obra, en vies secundàries i 50 m en vies principals:


 • Abans de començar l'obra On s'acaba l'obra


 • Senyalització lluminosa:
  Sobretot si l’obra afecta la calçada, es col·locarà senyalització lluminosa, groga intermitent situada de tal forma que tant el conductor com els vianants es facin una idea de la longitud afectada per les obres. També s’ha de senyalitzar la zona de vianants.

 • Tancament de l’obra:
  L’obra, així com la zona destinada a emmagatzematge d'utillatges, maquinària, contenidors, etc. ha d’estar totalment tancada. S’han d’utilitzar tanques normalitzades. Hauran de col·locar-se alineades, la separació entre tanques no serà superior a 20 cm. No es poden utilitzar cintes de senyalització si la separació és superior a 50 cm. En el moment de treball de les màquines és especialment necessari que la zona estigui barrada.

 • Implantació de l’obra:
  La longitud de la rasa oberta no serà superior a 130 m ni es treballarà en les dues voreres alhora.

 • Desviaments de vianants produïts per les obres:
  Si degut a l’amplada de la vorera afectada s’impedeix el pas de vianants per aquesta s’ha de, o bé, habilitar un pas alternatiu per calçada, protegit per tanques tant dels treballs de l’obra com dels vehicles, o bé, desviar els vianants per l’altra vorera, col·locant sempre senyals d’orientació per a vianants. S’han d’habilitar sempre passarel·les a les entrades d’habitatges, aparcaments i comerços existents.

AMB L’OBRA JA COMENÇADA:

 • Apilament de terres d’aportació i enderrocs:
  Les terres d’aportació s’han de dipositar en contenidors homologats situats dins del perímetre tancat de l’obra. No s’emmagatzemarà més quantitat de la que s’utilitzarà en un dia. En el cas que s’aprofitin per al farciment de material d’excavació, aquest es podrà deixar al costat de la rasa, sempre que s’utilitzi dins del mateix dia. Els enderrocs, procedents de l’excavació, es dipositaran als contenidors homologats, que s’hauran de retirar quan estiguin plens. El material contingut pels contenidors no haurà de sobresortir més de 30 cm.

 • Preparació de formigó:
  El pastat de formigó o morter, es realitzarà sempre en formigonera i mai directament a sobre del paviment.

 • Utilització de planxes metàl·liques Les planxes utilitzades tant a vorera com a calçada han d’estar subjectes de tal forma que cobreixin tota la rasa per tal que els vianants no ensopeguin amb elles i que no facin soroll al passar per sobre.

 • Soroll, pols i brutícia:
  S’han de mantenir tancats tots els plafons aïllants de les màquines i aturar el motor quan no s’estigui utilitzant, així com evitar maniobres no necessàries. Els enderrocs s’abocaran des de la menor altura possible. Es realitzaran recs per evitar la generació de pols. No s’apilaran directament a sobre del paviment aquells materials que embrutin.

 • Protecció de l’arbrat:
  Es deixarà una distància d’1 m entre els extrems de les rases i els arbres. Els escocells i les zones enjardinades han d’estar sempre lliures de residus i enderrocs.

 • Utilització de formigó en voreres:
  S’utilitzarà un formigó HM-20 amb gruix mínim de 10 cm. Aquest s’abocarà de manera que no embruti el paviment existent.

 • Equip de compactació:
  A l’obra es disposarà de l’equip de compactació mecànica necessari per realitzar els treballs de compactació de forma adequada.

 • Separació entre serveis:
  En cas de no poder respectar les distàncies mínimes exigides entre serveis, s’instal·laran les proteccions necessàries.

 • Mesures de seguretat a adoptar mentre les màquines treballen:
  Durant les accions de les màquines en les zones de pas, tant de vianants com de cotxes, el personal responsable de les obres s’encarregarà de dirigir les operacions de les màquines, protegint els vianants i conductors, de tal forma que no succeeixi cap accident. La maquinària ha de tenir una llum indicadora i so d’alerta mentre s’estigui realitzant algun treball.

ABANS D’ACABAR L’OBRA:

 • Reposició del paviment de la vorera:
  La reposició de la vorera ha de tenir una bona qualitat en els acabats, les arquetes han de estar alineades amb les peces de panot, no han de quedar restes de beurada i la superfície del paviment resultant no ha de presentar discontinuïtats.

 • Reposició del paviment de la calçada:
  La reposició del paviment de la calçada haurà de complir les característiques i dimensions mínimes obligatòries, amb els sobreamples exigits a les ORDENANÇES MUNICIPALS.

 • 30 cm de sobreample de formigó.

 • 50 cm de sobreample d’aglomerat.

 • Reposició de la senyalització horitzontal/vertical de l’obra.

 • Neteja de la zona afectada per l’obra.

« Tornar a l'inici
© acefat, aie - infraestructures de serveis públics
C/ Comte d'Urgell 240, 2C · 08036 Barcelona · Tel.: 902 109 989 · Fax: 93 415 62 69